Siirry sisältöön
Opiskeluopas Yhteystiedot Hae sivustolta
Iloinen koulutussihteeri auttaa opiskelijapoikaa täyttämään lomakkeen opintotoimistossa.

Tietosuoja kuntayhtymässä

EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (EU) 2016/679 säädetään rekisterinpitäjää koskevasta informaatiovelvollisuudesta. Keskeistä näiden säännösten osalta on, että henkilöllä on oikeus saada tietää ja ymmärtää, mitä henkilötietoja ja mihin tarkoitukseen häneltä tietoja kerätään sekä miten niitä käsitellään. Yksityiselämän suoja on jokaisen perusoikeus, josta säädetään perustuslaissa.

Tietosuojavastaava ja tietoturvavastaava

Tietosuoja-asetuksen mukaan kuntayhtymällä tulee olla nimetty tietosuojavastaava. Tietosuojavastaavan tehtävänä on seurata henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja auttaa kuntayhtymää toteuttamaan tietosuojaan liittyvät velvoitteet.

Tietosuojavastaava toimii valvontaviranomaisen yhteyshenkilönä ja toimii kuntayhtymän rekisteröityjen tukena henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Tietosuojavastaavana toimii hallintosihteeri ja tietoturvavastaavana atk-päällikkö. Heidän yhteystiedot alla.

Tietosuojaryhmä

Tietosuojaryhmän tehtävänä on käsitellä kuntayhtymässä havaitut mahdolliset tietosuojaloukkaukset. Tietosuojaryhmä varmistaa että tietoturvaloukkauksiin reagoidaan suunnitelman mukaisesti lakia noudattaen. Tietosuojaryhmän muodostavat Saija Välikangas (koollekutsuja), Markus Hänninen, Rita Kivi, Elina Korkeaoja ja Kirsi Pitkänen. Tarvittaessa tietosuojaryhmä kutsuu mukaan kokouksiin asiantuntijoita tai muita henkilöitä.

Yksityiselämä tulee olla turvattu

Jo Suomen perustuslaki 731/1999 määrittelee pykälässä 10 että ”Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu.” Tietosuoja on ihmisten yksityiselämän suojaamista, johon kuuluu jokaisen oikeus omiin henkilötietoihinsa. Perusperiaatteena on henkilötietojen suojaaminen oikeudettomalta ja henkilöä vahingoittavalta tietojen käytöltä.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) nojalla voit rekisteröityneen ominaisuudessa pyytää meitä tarkastamaan, oikaisemaan, poistamaan sinua koskevia henkilötietoja. Jotta voimme käsitellä pyyntösi, tulee sinun täydentää Rekisteröidyn tietopyyntölomake ja toimittaa se joko sähköpostilla, kirjepostilla tai henkilökohtaisesti Salon seudun koulutuskuntayhtymään. Varaudu todistamaan henkilötietosi, koska voimme antaa tiedot vain pyynnön tehneelle henkilölle itselleen.

Tietosuojaperiaatteet

Henkilötietojen kerääminen perustuu opiskelu-, valmennus- tai asiakassuhteeseen, työsuhteeseen tai muuhun asialliseen yhteyteen kuntayhtymään. Rekisterin oikeusperuste perustuu esimerkiksi lakiin ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, Tietosuojalakiin 1050/2018 sekä lakiin viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999.

Tietoja kerätään esimerkiksi silloin, kun haetaan opiskelijaksi kuntayhtymään tai aloitetaan opinnot. Tiedot saamme opiskelijalta tai asiakkaalta itseltään, viranomaisilta tai muilta julkishallinnollisilta toimijoilta. Opiskeluaikana tietoja kerätään opintosuorituksista, arvioinneista tai esimerkiksi opiskeluihin liittyvistä päätöksistä.

Asiakkaana keräämme yleensä nimi- ja yhteystiedot sekä muita asiakkuuden hoitamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.

Työsuhteessa olevista henkilöistä keräämme vain työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Vierailtaessa kuntayhtymän internet-sivuilla, jää siitä kuntayhtymään erilaisia tietoja.

Tutustu evästekäytäntöihin tästä

Henkilötietoja käsitellään opiskelun toteuttamiseksi, sovittujen palveluiden tuottamiseksi ja toimittamiseksi, työsuhteen velvollisuuksien hoitamiseksi sekä laskutusta varten.

Suojaamme tietoja tehtäväperusteisin, henkilökohtaisin käyttöoikeuksin. Tavoitteenamme on että tiedot ovat ajantasaisia ja oikeellisia. Hävitämme vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot lakien ja viranomaisohjeiden mukaisesti.

Luovutamme tietoja vain lakien ja viranomaisohjeiden sallimissa rajoissa. Tietoja luovutetaan viranomaisille ja muille julkishallinnon toimijoille SSKKY:n lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi.

Emme myy tai muutenkaan luovuta tietoja markkinointitarkoituksiin SSKKY:n ulkopuolisille tahoille.

Lisäksi tietoja saattavat käsitellä sopimuskumppanimme, SSKKY:n toimeksiannosta. Vastaamme myös tällaisesta käsittelystä.

sininen viiva

Rekisteröidyn – sinun – oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötietosi, mitä ja miten henkilötietojasi käsitellään. Sinulla on myös oikeus vaatia oikaistavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva käsittelyn kannalta virheellinen tai puutteellinen sinua koskeva henkilötieto. Voit tehdä henkilötietojesi tarkastuspyynnön yläpuolella olevalla tietopyyntölomakkeella. Varauduthan todistamaan henkilöllisyytesi, sillä voimme antaa tiedot vain tarkastus- tai korjausvaatimusoikeutta käyttävälle henkilölle itselleen. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi tarvitsemme aikaan ja paikkaan liittyviä tarkempia tietoja haluamastasi materiaalista, jotta tarkastuspyyntöön vastaaminen sujuisi mahdollisimman hyvin.

Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Sinulla on oikeus pyytää häntä koskeva virheellisesti merkitty tieto oikaistavaksi.

Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta. Otathan huomioon, että emme voi poistaa sinua koskevia henkilötietoja, jos henkilötietojesi käsittely perustuu edelleen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen tai oikeudellisen vaateen laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen.

Sinulla on oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi silloin, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden. Oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista ei kuitenkaan koske tilanteita, jossa käsittely perustuu lakisääteiseen velvoitteeseen. Aina kun tietojesi käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien tietojen käsittelyä. Tällöin emme saa enää käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos voimme perustellusti osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, jonka voidaan katsoa olevan riittävän painava syrjäyttääkseen rekisteröidyn edut oikeudet ja vapaudet. Lisäksi mikäli tarvitsemme tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, tietojen käsittelyä on sallittua jatkaa.

Jos henkilötietojesikäsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, sinulla on oikeus saada itse toimittamasi henkilötiedot meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus saada tietosi siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.

Ongelmatilanteissa pyrimme selvittämään ja ratkaisemaan tällaiset tilanteet suoraan kanssasi. Sinulla on yllä mainittujen oikeuksien lisäksi kuitenkin oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojesi käsittelystä, jos olet sitä mieltä että henkilötietojasi on käsitelty tietosuojalain vastaisesti.

Yllä mainitut oikeudet eivät kuitenkaan ole ehdottomia ja niihin sisältyy poikkeuksia, koska henkilötietojen käsittelyperuste vaikuttaa siihen, mitä oikeuksia rekisteröidyllä on.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Puh. 029 566 6700

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi

Asiakirjajulkisuus kuvaus

Kuntayhtymä ylläpitää julkisuusperiaatteen toteuttamista varten kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä tiedonhallintalain mukaisesti.

Tutustu kuntayhtymän tietovarantoihin tarkemmin

Kaksi teknisen suunnittelun opiskelijaa pohtivat ja keskustelevat pohjapiirustus suunnitelmista.

Tietotilinpäätökset