Siirry sisältöön
Opiskeluopas Yhteystiedot Hae sivustolta
Ilmakuva Salon seudun ammattiopiston rakennuksesta osoitteessa Hyvoninkatu 1.

Yhteiskuntavastuu

Kuntayhtymän perustehtävän, eli mission määritelmä ”osaamista työelämän tarpeisiin” kiteyttää yhteiskuntavastuumme pähkinänkuoressa. Missio on ymmärrettävä laajemmin kuin pelkän koulutustehtävän toteuttamisena. Siihen sisältyy suuri joukko vastuullisuuden periaatteita.

Vastuu opiskelijoista

Avaintekijöitä opiskelijoista kantamassamme vastuussa ovat koulutuksellisen tasa-arvon toteuttaminen, opiskelunaikainen tuki, työllistymisen ja jatko-opintoihin siirtymisen edistäminen, kouluruokailu, terveydenhoito, turvalliset työolosuhteet, ajanmukaiset opetusvälineet, työelämää vastaavat oppimisympäristöt, asiantunteva ja ajantasainen opetus, yhteisöllisen opiskeluhuollon palvelut, opiskelijoiden hyvinvointi ja tasa-arvo.

Olemme taanneet kaikille seutukuntamme peruskoulun päättäneille nuorille opiskelupaikan jo vuosien. Jatkuvan haun kautta tarjoamme aikuisille joustavan mahdollisuuden aloittaa opintonsa lähes koska tahansa.

Opintoihin liittyvissä haasteissa ja vaikeuksissa opiskelijahuoltomme tarjoaa opiskelijoille monipuolista tukea, olipa kyse oppimisvaikeuksista, motivaatiosta, terveyden haasteista tai kielellisistä vaikeuksista.

Poika ja kolme naisopiskelijaa istuvat aulassa penkillä ja nauravat yhdessä.

Vastuu ympäristöstä

Kannamme vastuumme ympäristöstä kaikilla niillä osa-alueilla, joilla se on mahdollista. Tavoitteinamme ovat liikennepäästöjen vähentäminen, energiankulutuksen minimointi, uusiutuvan energian käytön lisääminen, kertakäyttökulttuurin välttäminen, jätteiden kierrätys sekä ympäristövastuun korostaminen opetuksessa.

Esimerkiksi liikennepäästömme ovat vähentyneet vuodesta 2019 yli 80 %, kun olemme siirtyneet käyttämään sähköautoja sekä uusiutuvaa dieseliä ja uusiutuvaa moottoripolttoöljyä.
Olemme myös mukana valtakunnallisessa VASKI, vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hankkeessa. Se tuottaa ammatillisen koulutuksen kestävyystiekartan, joka tukee kestävän kädenjäljen vahvistamista ja kokonaisvaltaista vihreää siirtymää.

Työolosuhteet

Varmistamme, että kaikilla työntekijöillä ja opiskelijoilla on käytettävissään mahdollisimman nykyaikaiset ja turvalliset työolosuhteet sekä työvälineet. Työolosuhteisiin panostamme myös huolehtimalla työhyvinvoinnista, työssäjaksamisen tukemisesta, tarjoamalla laajat työterveyshuollon palvelut sekä huolehtimalla kiinteistöjen ja niissä sijaitsevien työtilojen kunnosta.

Työhyvinvoinnin varmistamiseksi teemme vuosittain henkilöstökyselyn, jonka tulosten perusteella suunnittelemme ja toteutamme yhdessä koko henkilöstön kesken parannuksia. Lisäksi tarjoamme henkilökunnallemme mahdollisuuksia liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin.

Kiinteistöjä ylläpidetään ennakoimalla tulevia korjaustarpeita, korjaamalla mahdolliset viat välittömästi sekä huolehtimalla tilojen siisteydestä ja yleisestä viihtyvyydestä.

Pyrimme myös siihen, että käytössämme olevat koneet ja laitteet vastaavat mahdollisimman hyvin tämän päivän työelämässä käytettäviä työvälineitä. Pidämme tärkeänä, että käytettävissä on monipuolisesti erilaisia ja eri valmistajien laitteita, jolloin opiskelijoilla on mahdollisuus perehtyä oman alansa työvälineisiin mahdollisimman laaja-alaisesti.

Salon seudun ammattiopiston kone- ja tuotantotekniikan uusin konehankinta, MADA -merkkinen punainen särmäyskone.

Vuoropuhelu työelämän kanssa

Vuoropuhelua työelämän kanssa käydään sekä paikallisesti, alueellisesti että valtakunnallisesti. Osallistumme valtakunnalliseen, maakunnalliseen sekä paikalliseen ennakointityöhön aina, kun se on mahdollista. Koulutusta ja sen sisältöä suunnitellaan yhdessä työelämän edustajien kanssa koulutusalakohtaisissa jaostoissa ja neuvottelukunnassa. Työelämäkoordinaattoritoiminta, jossa jokaisella koulutusalalla on nimetty työelämäyhteistyön kehittäjä, lisää vuoropuhelua alueen työnantajien kanssa.

Logistiikka-alan opiskelija istuu trukin kyydissä ja kuuntelee opettajan antamaa palautetta ajoharjoituksesta.

Taloudellinen ja toiminnallinen tehokkuus

Käytämme taloudellisia ja fyysisiä resurssejamme tehokkaasti, teemme tiivistä yhteistyöt työelämän, jäsenkuntiemme ja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Vertaamme suoritustamme muihin ammatillisen koulutuksen järjestäjiin ja vertailukelpoisilla mittareilla tavoitteenamme on olla parhaan neljänneksen joukossa.
Toiminnan tehokkuuden lisäksi varmistamme hyvällä suunnittelulla ja tarkalla seurannalla sen, että taloutemme pysyy vakaana.

Ajantasainen osaaminen

Huolehdimme henkilökunnan osaamisen jatkuvasta kehittämisestä. Kaikilla työntekijöillä on mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan.

Kaksi sisustusalan opiskelijaa keskustelevat innokkaasti luokkatilassa.

Sosiaalinen vastuu

Teemme työtä sosiaalisen vastuun ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Kysymys on hyvin laaja-alaisesta ja monimuotoisesta vastuusta. Käytännössä se näkyy mm. siten, että huomioimme hankinnoissamme tavaroiden ja palveluiden toimittajien työolosuhteet ja vastuullisuuden tai eri toimijoiden kanssa tekemässämme yhteistyössä syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Nuori lvi-asentaja opiskelija tarkistaa putkiston kuntoa ja suunnittelee jatkotoimenpiteitä.